0xEmma Mirror

/turnkeylinux/images/vmdk

 1. turnkey-ansible-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 2. turnkey-ansible-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 3. turnkey-ansible-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 4. turnkey-ansible-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 5. turnkey-ansible-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 6. turnkey-ansible-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 7. turnkey-ansible-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 8. turnkey-ansible-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 9. turnkey-asp-net-apache-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 10. turnkey-asp-net-apache-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 11. turnkey-asp-net-apache-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 12. turnkey-asp-net-apache-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 13. turnkey-asp-net-core-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 14. turnkey-asp-net-core-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 15. turnkey-asp-net-core-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 16. turnkey-asp-net-core-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 17. turnkey-avideo-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 18. turnkey-avideo-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 19. turnkey-avideo-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 20. turnkey-avideo-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 21. turnkey-b2evolution-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 22. turnkey-b2evolution-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 23. turnkey-b2evolution-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 24. turnkey-b2evolution-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 25. turnkey-b2evolution-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 26. turnkey-b2evolution-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 27. turnkey-b2evolution-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 28. turnkey-b2evolution-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 29. turnkey-bagisto-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 30. turnkey-bagisto-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 31. turnkey-bagisto-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 32. turnkey-bagisto-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 33. turnkey-bugzilla-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 34. turnkey-bugzilla-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 35. turnkey-bugzilla-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 36. turnkey-bugzilla-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 37. turnkey-bugzilla-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 38. turnkey-bugzilla-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 39. turnkey-bugzilla-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 40. turnkey-bugzilla-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 41. turnkey-cakephp-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 42. turnkey-cakephp-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 43. turnkey-cakephp-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 44. turnkey-cakephp-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 45. turnkey-cakephp-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 46. turnkey-cakephp-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 47. turnkey-cakephp-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 48. turnkey-cakephp-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 49. turnkey-canvas-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 50. turnkey-canvas-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 51. turnkey-canvas-15.3-stretch-amd64-vmdk.zip
 52. turnkey-canvas-15.3-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 53. turnkey-codeigniter-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 54. turnkey-codeigniter-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 55. turnkey-codeigniter-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 56. turnkey-codeigniter-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 57. turnkey-codeigniter-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 58. turnkey-codeigniter-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 59. turnkey-codeigniter-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 60. turnkey-codeigniter-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 61. turnkey-collabtive-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 62. turnkey-collabtive-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 63. turnkey-collabtive-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 64. turnkey-collabtive-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 65. turnkey-collabtive-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 66. turnkey-collabtive-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 67. turnkey-collabtive-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 68. turnkey-collabtive-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 69. turnkey-concrete5-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 70. turnkey-concrete5-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 71. turnkey-concrete5-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 72. turnkey-concrete5-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 73. turnkey-concrete5-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 74. turnkey-concrete5-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 75. turnkey-concrete5-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 76. turnkey-concrete5-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 77. turnkey-core-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 78. turnkey-core-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 79. turnkey-core-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 80. turnkey-core-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 81. turnkey-core-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 82. turnkey-core-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 83. turnkey-core-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 84. turnkey-core-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 85. turnkey-couchdb-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 86. turnkey-couchdb-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 87. turnkey-couchdb-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 88. turnkey-couchdb-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 89. turnkey-couchdb-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 90. turnkey-couchdb-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 91. turnkey-couchdb-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 92. turnkey-couchdb-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 93. turnkey-django-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 94. turnkey-django-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 95. turnkey-django-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 96. turnkey-django-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 97. turnkey-django-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 98. turnkey-django-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 99. turnkey-django-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 100. turnkey-django-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 101. turnkey-dokuwiki-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 102. turnkey-dokuwiki-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 103. turnkey-dokuwiki-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 104. turnkey-dokuwiki-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 105. turnkey-dokuwiki-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 106. turnkey-dokuwiki-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 107. turnkey-dokuwiki-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 108. turnkey-dokuwiki-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 109. turnkey-domain-controller-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 110. turnkey-domain-controller-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 111. turnkey-domain-controller-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 112. turnkey-domain-controller-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 113. turnkey-domain-controller-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 114. turnkey-domain-controller-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 115. turnkey-domain-controller-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 116. turnkey-domain-controller-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 117. turnkey-drupal7-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 118. turnkey-drupal7-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 119. turnkey-drupal7-15.4-stretch-amd64-vmdk.zip
 120. turnkey-drupal7-15.4-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 121. turnkey-drupal7-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 122. turnkey-drupal7-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 123. turnkey-drupal7-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 124. turnkey-drupal7-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 125. turnkey-drupal8-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 126. turnkey-drupal8-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 127. turnkey-drupal8-15.6-stretch-amd64-vmdk.zip
 128. turnkey-drupal8-15.6-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 129. turnkey-drupal8-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 130. turnkey-drupal8-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 131. turnkey-drupal8-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 132. turnkey-drupal8-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 133. turnkey-drupal9-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 134. turnkey-drupal9-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 135. turnkey-drupal9-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 136. turnkey-drupal9-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 137. turnkey-e107-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 138. turnkey-e107-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 139. turnkey-e107-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 140. turnkey-e107-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 141. turnkey-e107-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 142. turnkey-e107-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 143. turnkey-e107-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 144. turnkey-e107-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 145. turnkey-elgg-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 146. turnkey-elgg-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 147. turnkey-elgg-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 148. turnkey-elgg-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 149. turnkey-elgg-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 150. turnkey-elgg-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 151. turnkey-elgg-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 152. turnkey-elgg-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 153. turnkey-espocrm-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 154. turnkey-espocrm-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 155. turnkey-espocrm-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 156. turnkey-espocrm-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 157. turnkey-espocrm-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 158. turnkey-espocrm-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 159. turnkey-espocrm-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 160. turnkey-espocrm-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 161. turnkey-etherpad-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 162. turnkey-etherpad-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 163. turnkey-etherpad-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 164. turnkey-etherpad-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 165. turnkey-etherpad-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 166. turnkey-etherpad-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 167. turnkey-ezplatform-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 168. turnkey-ezplatform-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 169. turnkey-ezplatform-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 170. turnkey-ezplatform-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 171. turnkey-ezplatform-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 172. turnkey-ezplatform-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 173. turnkey-faveo-helpdesk-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 174. turnkey-faveo-helpdesk-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 175. turnkey-faveo-helpdesk-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 176. turnkey-faveo-helpdesk-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 177. turnkey-fileserver-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 178. turnkey-fileserver-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 179. turnkey-fileserver-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 180. turnkey-fileserver-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 181. turnkey-fileserver-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 182. turnkey-fileserver-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 183. turnkey-fileserver-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 184. turnkey-fileserver-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 185. turnkey-foodsoft-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 186. turnkey-foodsoft-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 187. turnkey-foodsoft-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 188. turnkey-foodsoft-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 189. turnkey-foodsoft-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 190. turnkey-foodsoft-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 191. turnkey-foodsoft-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 192. turnkey-foodsoft-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 193. turnkey-foswiki-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 194. turnkey-foswiki-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 195. turnkey-foswiki-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 196. turnkey-foswiki-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 197. turnkey-foswiki-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 198. turnkey-foswiki-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 199. turnkey-gallery-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 200. turnkey-gallery-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 201. turnkey-gallery-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 202. turnkey-gallery-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 203. turnkey-gallery-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 204. turnkey-gallery-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 205. turnkey-gallery-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 206. turnkey-gallery-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 207. turnkey-gameserver-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 208. turnkey-gameserver-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 209. turnkey-gameserver-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 210. turnkey-gameserver-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 211. turnkey-ghost-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 212. turnkey-ghost-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 213. turnkey-ghost-15.3-stretch-amd64-vmdk.zip
 214. turnkey-ghost-15.3-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 215. turnkey-ghost-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 216. turnkey-ghost-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 217. turnkey-ghost-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 218. turnkey-ghost-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 219. turnkey-gitea-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 220. turnkey-gitea-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 221. turnkey-gitea-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 222. turnkey-gitea-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 223. turnkey-gitea-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 224. turnkey-gitea-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 225. turnkey-gitlab-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 226. turnkey-gitlab-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 227. turnkey-gitlab-15.5-stretch-amd64-vmdk.zip
 228. turnkey-gitlab-15.5-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 229. turnkey-gitlab-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 230. turnkey-gitlab-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 231. turnkey-gitlab-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 232. turnkey-gitlab-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 233. turnkey-gnusocial-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 234. turnkey-gnusocial-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 235. turnkey-gnusocial-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 236. turnkey-gnusocial-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 237. turnkey-gnusocial-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 238. turnkey-gnusocial-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 239. turnkey-gnusocial-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 240. turnkey-gnusocial-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 241. turnkey-icescrum-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 242. turnkey-icescrum-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 243. turnkey-icescrum-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 244. turnkey-icescrum-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 245. turnkey-icescrum-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 246. turnkey-icescrum-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 247. turnkey-icescrum-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 248. turnkey-icescrum-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 249. turnkey-invoice-ninja-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 250. turnkey-invoice-ninja-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 251. turnkey-invoice-ninja-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 252. turnkey-invoice-ninja-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 253. turnkey-jenkins-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 254. turnkey-jenkins-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 255. turnkey-jenkins-15.4-stretch-amd64-vmdk.zip
 256. turnkey-jenkins-15.4-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 257. turnkey-jenkins-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 258. turnkey-jenkins-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 259. turnkey-jenkins-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 260. turnkey-jenkins-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 261. turnkey-joomla3-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 262. turnkey-joomla3-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 263. turnkey-joomla3-15.5-stretch-amd64-vmdk.zip
 264. turnkey-joomla3-15.5-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 265. turnkey-joomla3-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 266. turnkey-joomla3-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 267. turnkey-joomla3-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 268. turnkey-joomla3-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 269. turnkey-kliqqi-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 270. turnkey-kliqqi-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 271. turnkey-lamp-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 272. turnkey-lamp-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 273. turnkey-lamp-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 274. turnkey-lamp-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 275. turnkey-lamp-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 276. turnkey-lamp-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 277. turnkey-lamp-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 278. turnkey-lamp-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 279. turnkey-lapp-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 280. turnkey-lapp-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 281. turnkey-lapp-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 282. turnkey-lapp-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 283. turnkey-lapp-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 284. turnkey-lapp-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 285. turnkey-lapp-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 286. turnkey-lapp-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 287. turnkey-laravel-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 288. turnkey-laravel-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 289. turnkey-laravel-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 290. turnkey-laravel-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 291. turnkey-laravel-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 292. turnkey-laravel-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 293. turnkey-laravel-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 294. turnkey-laravel-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 295. turnkey-leantime-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 296. turnkey-leantime-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 297. turnkey-leantime-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 298. turnkey-leantime-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 299. turnkey-lighttpd-php-fastcgi-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 300. turnkey-lighttpd-php-fastcgi-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 301. turnkey-lighttpd-php-fastcgi-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 302. turnkey-lighttpd-php-fastcgi-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 303. turnkey-lighttpd-php-fastcgi-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 304. turnkey-lighttpd-php-fastcgi-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 305. turnkey-lighttpd-php-fastcgi-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 306. turnkey-lighttpd-php-fastcgi-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 307. turnkey-limesurvey-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 308. turnkey-limesurvey-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 309. turnkey-limesurvey-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 310. turnkey-limesurvey-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 311. turnkey-limesurvey-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 312. turnkey-limesurvey-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 313. turnkey-limesurvey-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 314. turnkey-limesurvey-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 315. turnkey-lxc-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 316. turnkey-lxc-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 317. turnkey-lxc-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 318. turnkey-lxc-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 319. turnkey-magento-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 320. turnkey-magento-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 321. turnkey-magento-15.4-stretch-amd64-vmdk.zip
 322. turnkey-magento-15.4-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 323. turnkey-magento-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 324. turnkey-magento-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 325. turnkey-magento-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 326. turnkey-magento-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 327. turnkey-mahara-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 328. turnkey-mahara-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 329. turnkey-mahara-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 330. turnkey-mahara-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 331. turnkey-mahara-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 332. turnkey-mahara-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 333. turnkey-mahara-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 334. turnkey-mahara-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 335. turnkey-mambo-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 336. turnkey-mambo-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 337. turnkey-mambo-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 338. turnkey-mambo-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 339. turnkey-mantis-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 340. turnkey-mantis-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 341. turnkey-mantis-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 342. turnkey-mantis-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 343. turnkey-mantis-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 344. turnkey-mantis-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 345. turnkey-mantis-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 346. turnkey-mantis-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 347. turnkey-matomo-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 348. turnkey-matomo-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 349. turnkey-matomo-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 350. turnkey-matomo-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 351. turnkey-matomo-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 352. turnkey-matomo-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 353. turnkey-mattermost-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 354. turnkey-mattermost-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 355. turnkey-mattermost-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 356. turnkey-mattermost-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 357. turnkey-mattermost-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 358. turnkey-mattermost-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 359. turnkey-mattermost-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 360. turnkey-mattermost-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 361. turnkey-mayan-edms-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 362. turnkey-mayan-edms-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 363. turnkey-mayan-edms-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 364. turnkey-mayan-edms-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 365. turnkey-mayan-edms-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 366. turnkey-mayan-edms-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 367. turnkey-mayan-edms-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 368. turnkey-mayan-edms-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 369. turnkey-mediaserver-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 370. turnkey-mediaserver-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 371. turnkey-mediaserver-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 372. turnkey-mediaserver-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 373. turnkey-mediaserver-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 374. turnkey-mediaserver-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 375. turnkey-mediaserver-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 376. turnkey-mediaserver-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 377. turnkey-mediawiki-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 378. turnkey-mediawiki-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 379. turnkey-mediawiki-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 380. turnkey-mediawiki-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 381. turnkey-mediawiki-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 382. turnkey-mediawiki-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 383. turnkey-mediawiki-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 384. turnkey-mediawiki-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 385. turnkey-mibew-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 386. turnkey-mibew-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 387. turnkey-mibew-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 388. turnkey-mibew-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 389. turnkey-mibew-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 390. turnkey-mibew-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 391. turnkey-mibew-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 392. turnkey-mibew-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 393. turnkey-mibew-16.2-buster-amd64-vmdk.zip
 394. turnkey-mibew-16.2-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 395. turnkey-moinmoin-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 396. turnkey-moinmoin-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 397. turnkey-moinmoin-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 398. turnkey-moinmoin-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 399. turnkey-moinmoin-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 400. turnkey-moinmoin-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 401. turnkey-moinmoin-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 402. turnkey-moinmoin-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 403. turnkey-mongodb-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 404. turnkey-mongodb-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 405. turnkey-mongodb-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 406. turnkey-mongodb-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 407. turnkey-mongodb-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 408. turnkey-mongodb-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 409. turnkey-mongodb-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 410. turnkey-mongodb-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 411. turnkey-moodle-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 412. turnkey-moodle-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 413. turnkey-moodle-15.3-stretch-amd64-vmdk.zip
 414. turnkey-moodle-15.3-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 415. turnkey-moodle-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 416. turnkey-moodle-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 417. turnkey-moodle-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 418. turnkey-moodle-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 419. turnkey-mumble-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 420. turnkey-mumble-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 421. turnkey-mumble-14.3-jessie-amd64-vmdk.zip
 422. turnkey-mumble-14.3-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 423. turnkey-mumble-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 424. turnkey-mumble-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 425. turnkey-mumble-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 426. turnkey-mumble-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 427. turnkey-mumble-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 428. turnkey-mumble-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 429. turnkey-mysql-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 430. turnkey-mysql-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 431. turnkey-mysql-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 432. turnkey-mysql-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 433. turnkey-mysql-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 434. turnkey-mysql-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 435. turnkey-mysql-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 436. turnkey-mysql-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 437. turnkey-nextcloud-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 438. turnkey-nextcloud-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 439. turnkey-nextcloud-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 440. turnkey-nextcloud-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 441. turnkey-nextcloud-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 442. turnkey-nextcloud-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 443. turnkey-nextcloud-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 444. turnkey-nextcloud-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 445. turnkey-nginx-php-fastcgi-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 446. turnkey-nginx-php-fastcgi-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 447. turnkey-nginx-php-fastcgi-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 448. turnkey-nginx-php-fastcgi-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 449. turnkey-nginx-php-fastcgi-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 450. turnkey-nginx-php-fastcgi-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 451. turnkey-nginx-php-fastcgi-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 452. turnkey-nginx-php-fastcgi-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 453. turnkey-nodejs-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 454. turnkey-nodejs-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 455. turnkey-nodejs-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 456. turnkey-nodejs-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 457. turnkey-nodejs-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 458. turnkey-nodejs-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 459. turnkey-nodejs-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 460. turnkey-nodejs-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 461. turnkey-observium-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 462. turnkey-observium-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 463. turnkey-observium-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 464. turnkey-observium-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 465. turnkey-observium-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 466. turnkey-observium-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 467. turnkey-observium-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 468. turnkey-observium-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 469. turnkey-odoo-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 470. turnkey-odoo-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 471. turnkey-odoo-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 472. turnkey-odoo-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 473. turnkey-odoo-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 474. turnkey-odoo-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 475. turnkey-odoo-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 476. turnkey-odoo-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 477. turnkey-omeka-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 478. turnkey-omeka-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 479. turnkey-omeka-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 480. turnkey-omeka-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 481. turnkey-omeka-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 482. turnkey-omeka-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 483. turnkey-omeka-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 484. turnkey-omeka-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 485. turnkey-opencart-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 486. turnkey-opencart-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 487. turnkey-opencart-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 488. turnkey-opencart-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 489. turnkey-opencart-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 490. turnkey-opencart-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 491. turnkey-openldap-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 492. turnkey-openldap-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 493. turnkey-openldap-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 494. turnkey-openldap-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 495. turnkey-openldap-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 496. turnkey-openldap-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 497. turnkey-openldap-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 498. turnkey-openldap-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 499. turnkey-openvpn-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 500. turnkey-openvpn-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 501. turnkey-openvpn-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 502. turnkey-openvpn-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 503. turnkey-openvpn-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 504. turnkey-openvpn-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 505. turnkey-openvpn-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 506. turnkey-openvpn-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 507. turnkey-orangehrm-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 508. turnkey-orangehrm-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 509. turnkey-orangehrm-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 510. turnkey-orangehrm-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 511. turnkey-orangehrm-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 512. turnkey-orangehrm-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 513. turnkey-orangehrm-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 514. turnkey-orangehrm-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 515. turnkey-oscommerce-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 516. turnkey-oscommerce-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 517. turnkey-oscommerce-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 518. turnkey-oscommerce-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 519. turnkey-oscommerce-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 520. turnkey-oscommerce-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 521. turnkey-oscommerce-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 522. turnkey-oscommerce-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 523. turnkey-otrs-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 524. turnkey-otrs-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 525. turnkey-otrs-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 526. turnkey-otrs-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 527. turnkey-otrs-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 528. turnkey-otrs-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 529. turnkey-otrs-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 530. turnkey-otrs-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 531. turnkey-owncloud-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 532. turnkey-owncloud-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 533. turnkey-owncloud-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 534. turnkey-owncloud-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 535. turnkey-owncloud-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 536. turnkey-owncloud-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 537. turnkey-owncloud-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 538. turnkey-owncloud-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 539. turnkey-phpbb-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 540. turnkey-phpbb-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 541. turnkey-phpbb-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 542. turnkey-phpbb-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 543. turnkey-phpbb-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 544. turnkey-phpbb-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 545. turnkey-phpbb-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 546. turnkey-phpbb-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 547. turnkey-phplist-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 548. turnkey-phplist-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 549. turnkey-phplist-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 550. turnkey-phplist-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 551. turnkey-phplist-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 552. turnkey-phplist-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 553. turnkey-phplist-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 554. turnkey-phplist-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 555. turnkey-piwik-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 556. turnkey-piwik-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 557. turnkey-plone-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 558. turnkey-plone-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 559. turnkey-plone-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 560. turnkey-plone-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 561. turnkey-plone-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 562. turnkey-plone-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 563. turnkey-plone-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 564. turnkey-plone-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 565. turnkey-postgresql-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 566. turnkey-postgresql-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 567. turnkey-postgresql-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 568. turnkey-postgresql-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 569. turnkey-postgresql-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 570. turnkey-postgresql-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 571. turnkey-postgresql-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 572. turnkey-postgresql-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 573. turnkey-prestashop-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 574. turnkey-prestashop-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 575. turnkey-prestashop-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 576. turnkey-prestashop-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 577. turnkey-prestashop-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 578. turnkey-prestashop-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 579. turnkey-prestashop-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 580. turnkey-prestashop-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 581. turnkey-processmaker-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 582. turnkey-processmaker-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 583. turnkey-processmaker-15.3-stretch-amd64-vmdk.zip
 584. turnkey-processmaker-15.3-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 585. turnkey-processmaker-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 586. turnkey-processmaker-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 587. turnkey-processmaker-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 588. turnkey-processmaker-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 589. turnkey-punbb-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 590. turnkey-punbb-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 591. turnkey-punbb-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 592. turnkey-punbb-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 593. turnkey-rails-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 594. turnkey-rails-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 595. turnkey-rails-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 596. turnkey-rails-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 597. turnkey-rails-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 598. turnkey-rails-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 599. turnkey-rails-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 600. turnkey-rails-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 601. turnkey-redis-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 602. turnkey-redis-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 603. turnkey-redis-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 604. turnkey-redis-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 605. turnkey-redis-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 606. turnkey-redis-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 607. turnkey-redis-16.2-buster-amd64-vmdk.zip
 608. turnkey-redis-16.2-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 609. turnkey-redmine-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 610. turnkey-redmine-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 611. turnkey-redmine-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 612. turnkey-redmine-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 613. turnkey-redmine-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 614. turnkey-redmine-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 615. turnkey-redmine-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 616. turnkey-redmine-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 617. turnkey-revision-control-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 618. turnkey-revision-control-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 619. turnkey-revision-control-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 620. turnkey-revision-control-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 621. turnkey-revision-control-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 622. turnkey-revision-control-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 623. turnkey-revision-control-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 624. turnkey-revision-control-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 625. turnkey-roundup-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 626. turnkey-roundup-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 627. turnkey-roundup-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 628. turnkey-roundup-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 629. turnkey-roundup-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 630. turnkey-roundup-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 631. turnkey-roundup-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 632. turnkey-roundup-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 633. turnkey-sahana-eden-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 634. turnkey-sahana-eden-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 635. turnkey-sahana-eden-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 636. turnkey-sahana-eden-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 637. turnkey-sahana-eden-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 638. turnkey-sahana-eden-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 639. turnkey-sahana-eden-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 640. turnkey-sahana-eden-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 641. turnkey-silverstripe-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 642. turnkey-silverstripe-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 643. turnkey-silverstripe-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 644. turnkey-silverstripe-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 645. turnkey-silverstripe-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 646. turnkey-silverstripe-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 647. turnkey-silverstripe-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 648. turnkey-silverstripe-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 649. turnkey-simpleinvoices-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 650. turnkey-simpleinvoices-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 651. turnkey-simpleinvoices-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 652. turnkey-simpleinvoices-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 653. turnkey-simplemachines-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 654. turnkey-simplemachines-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 655. turnkey-simplemachines-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 656. turnkey-simplemachines-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 657. turnkey-simplemachines-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 658. turnkey-simplemachines-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 659. turnkey-simplemachines-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 660. turnkey-simplemachines-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 661. turnkey-sitracker-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 662. turnkey-sitracker-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 663. turnkey-sitracker-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 664. turnkey-sitracker-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 665. turnkey-snipe-it-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 666. turnkey-snipe-it-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 667. turnkey-snipe-it-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 668. turnkey-snipe-it-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 669. turnkey-sugarcrm-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 670. turnkey-sugarcrm-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 671. turnkey-suitecrm-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 672. turnkey-suitecrm-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 673. turnkey-suitecrm-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 674. turnkey-suitecrm-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 675. turnkey-suitecrm-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 676. turnkey-suitecrm-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 677. turnkey-suitecrm-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 678. turnkey-suitecrm-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 679. turnkey-symfony-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 680. turnkey-symfony-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 681. turnkey-symfony-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 682. turnkey-symfony-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 683. turnkey-symfony-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 684. turnkey-symfony-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 685. turnkey-symfony-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 686. turnkey-symfony-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 687. turnkey-syncthing-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 688. turnkey-syncthing-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 689. turnkey-syncthing-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 690. turnkey-syncthing-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 691. turnkey-syncthing-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 692. turnkey-syncthing-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 693. turnkey-tkldev-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 694. turnkey-tkldev-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 695. turnkey-tkldev-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 696. turnkey-tkldev-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 697. turnkey-tkldev-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 698. turnkey-tkldev-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 699. turnkey-tkldev-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 700. turnkey-tkldev-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 701. turnkey-tomcat-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 702. turnkey-tomcat-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 703. turnkey-tomcat-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 704. turnkey-tomcat-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 705. turnkey-tomcat-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 706. turnkey-tomcat-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 707. turnkey-tomcat-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 708. turnkey-tomcat-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 709. turnkey-tomcat-apache-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 710. turnkey-tomcat-apache-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 711. turnkey-tomcat-apache-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 712. turnkey-tomcat-apache-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 713. turnkey-tomcat-apache-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 714. turnkey-tomcat-apache-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 715. turnkey-tomcat-apache-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 716. turnkey-tomcat-apache-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 717. turnkey-torrentserver-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 718. turnkey-torrentserver-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 719. turnkey-torrentserver-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip
 720. turnkey-torrentserver-15.0-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 721. turnkey-torrentserver-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 722. turnkey-torrentserver-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 723. turnkey-torrentserver-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 724. turnkey-torrentserver-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 725. turnkey-trac-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 726. turnkey-trac-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 727. turnkey-trac-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 728. turnkey-trac-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 729. turnkey-trac-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 730. turnkey-trac-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 731. turnkey-trac-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 732. turnkey-trac-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 733. turnkey-tracks-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 734. turnkey-tracks-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 735. turnkey-tracks-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 736. turnkey-tracks-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 737. turnkey-tracks-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 738. turnkey-tracks-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 739. turnkey-tracks-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 740. turnkey-tracks-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 741. turnkey-twiki-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 742. turnkey-twiki-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 743. turnkey-typo3-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 744. turnkey-typo3-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 745. turnkey-typo3-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 746. turnkey-typo3-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 747. turnkey-typo3-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 748. turnkey-typo3-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 749. turnkey-typo3-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 750. turnkey-typo3-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 751. turnkey-ushahidi-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 752. turnkey-ushahidi-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 753. turnkey-ushahidi-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 754. turnkey-ushahidi-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 755. turnkey-ushahidi-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 756. turnkey-ushahidi-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 757. turnkey-ushahidi-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 758. turnkey-ushahidi-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 759. turnkey-vanilla-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 760. turnkey-vanilla-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 761. turnkey-vanilla-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 762. turnkey-vanilla-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 763. turnkey-vanilla-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 764. turnkey-vanilla-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 765. turnkey-vanilla-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 766. turnkey-vanilla-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 767. turnkey-vtiger-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 768. turnkey-vtiger-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 769. turnkey-web2py-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 770. turnkey-web2py-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 771. turnkey-web2py-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 772. turnkey-web2py-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 773. turnkey-web2py-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 774. turnkey-web2py-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 775. turnkey-web2py-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 776. turnkey-web2py-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 777. turnkey-wireguard-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 778. turnkey-wireguard-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 779. turnkey-wireguard-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 780. turnkey-wireguard-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 781. turnkey-wordpress-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 782. turnkey-wordpress-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 783. turnkey-wordpress-15.3-stretch-amd64-vmdk.zip
 784. turnkey-wordpress-15.3-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 785. turnkey-wordpress-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 786. turnkey-wordpress-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 787. turnkey-wordpress-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 788. turnkey-wordpress-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 789. turnkey-xoops-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 790. turnkey-xoops-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 791. turnkey-xoops-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 792. turnkey-xoops-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 793. turnkey-xoops-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 794. turnkey-xoops-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 795. turnkey-xoops-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 796. turnkey-xoops-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 797. turnkey-yiiframework-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 798. turnkey-yiiframework-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 799. turnkey-yiiframework-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 800. turnkey-yiiframework-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 801. turnkey-yiiframework-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 802. turnkey-yiiframework-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 803. turnkey-yiiframework-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 804. turnkey-yiiframework-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 805. turnkey-youphptube-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 806. turnkey-youphptube-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 807. turnkey-zencart-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 808. turnkey-zencart-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 809. turnkey-zencart-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 810. turnkey-zencart-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 811. turnkey-zencart-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 812. turnkey-zencart-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 813. turnkey-zencart-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 814. turnkey-zencart-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 815. turnkey-zoneminder-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip
 816. turnkey-zoneminder-15.1-stretch-amd64-vmdk.zip.hash
 817. turnkey-zoneminder-16.0-buster-amd64-vmdk.zip
 818. turnkey-zoneminder-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 819. turnkey-zoneminder-16.1-buster-amd64-vmdk.zip
 820. turnkey-zoneminder-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash
 821. turnkey-zurmo-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip
 822. turnkey-zurmo-14.2-jessie-amd64-vmdk.zip.hash
 823. turnkey-zurmo-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip
 824. turnkey-zurmo-15.2-stretch-amd64-vmdk.zip.hash